TUV cert

Chiotis Consulting

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Α' Τάξεως Αρ. Αδείας 4290

Μάριος Στ. Χιώτης
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Φοροτεχνική - Συμβουλευτική ομάδα του Μάριου Στ. Χιώτη αποτελεί μια σημαντική πρόταση στον τομέα της παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών καθώς και στον πολύπλοκο τομέα της μισθοδοσίας.

Η πολύχρονη πείρα των στελεχών της και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες κάθε μορφής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Επίσης οργανώνουμε και προωθούμε την συμμετοχή της επιχείρησής σας σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκης Ένωσης (Ε.Σ.Π.Α).

Φυσικά παρέχουμε υπηρεσίες και σε φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, συνταξιούχους κ.λ.π.) για την παροχή φορολογικών συμβουλών, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων φορολογίας ακινήτων, κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές κ.λ.π.

Είμαστε πάντα, κοντά στην επιχείρηση και στον επαγγελματία με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και εχεμύθεια με στόχο να δίνουμε πάντα τις άριστες λύσεις στα προβλήματα της επιχείρησής σας.

 

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οντότητες από το χώρο της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, Εμπορίου και Εστίασης.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Η Πολιτική της επιχείρησης καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί της για την Ποιότητα εκφράζονται όπως παρακάτω:

Η επιχείρηση ΜΑΡΙΟΣ ΣΤ. ΧΙΩΤΗΣ είναι δεσμευμένη να παρέχει υπηρεσίες Λογιστικού - Φοροτεχνικού Γραφείου, απόλυτα συμμορφούμενες με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, οι οποίες ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της (παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της). Η επιχείρηση δεσμεύεται για την γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας. Οι ειδικότεροι στόχοι ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ποιότητα και την πορεία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Chiotis Consulting

 • Οικονομικός & Διαγνωστικός έλεγχος
 • Σύνταξη & Έλεγχος προϋπολογισμού
 • Κοστολόγηση
 • Επιχειρηματικό πλάνο
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις
 • Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Οργάνωση & εποπτεία λογιστηρίου
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα
 • Σύσταση εταιρειών
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας
 • Επίβλεψη φορολογικών ελέγχων
 • Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων για επαγγελματίες & επιχειρήσεις
Ρωτήστε μας
×
TUV cert

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα.