TUV cert

Οικονομική - Επενδυτική διαχείριση

Οικονομικός & Διαγνωστικός έλεγχος

 • Ανάλυση της Οικονομικής Λειτουργίας και διαμόρφωση της εικόνας της παρούσας οικονομικής κατάστασης και της πορείας της εταιρείας.
 • Υπολογισμός όλων των σχετικών δεικτών.
 • Αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων του Λογιστηρίου.
 • Αξιολόγηση της Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης.
 • Προετοιμασία πλάνου για διορθωτικές ενέργειες προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Σύνταξη & Έλεγχος προϋπολογισμού

 • Καταγραφή / Σχεδιασμός / περιγραφή μοντέλου οικονομικής λειτουργίας της εταιρείας.
 • Σύνταξη μοντέλου ετήσιας και μηνιαίας πρόβλεψης πωλήσεων κατά ποσότητα και κατά αξία.
 • Σύνταξη μοντέλου πρόβλεψης εσόδων και εξόδων βασισμένο στην πρόβλεψη πωλήσεων.
 • Σύνταξη συστήματος αναφορών αποκλίσεων των πραγματικών μεγεθών από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
 • Σχεδιασμός συστήματος λήψης διορθωτικών μέτρων.

Με τη μηνιαία λειτουργία του ελέγχου του προϋπολογισμού η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων.
Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός είναι ο «Γεωγραφικός Χάρτης» πάνω στον οποίο η Διοίκηση μίας επιχείρησης πρέπει να βασισθεί για να μπορέσει να πορευθεί με επιτυχία μέσα σ’ ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και ποτέ δεν είναι τελείως ορατό και σταθερό!!!
Προβλήματα όπως χαμηλή κερδοφορία, αναντιστοιχία παραγωγής – πωλήσεων, υψηλές δαπάνες τόκων, χαμηλά λειτουργικά κέρδη, υψηλό ποσοστό κόστους πωληθέντων, υψηλά αποθέματα και πολλά άλλα, θα μπορούσαν πιθανόν να είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε σωστά ένα σύστημα προϋπολογισμού/ περιοδικών αποκλίσεων/ διορθωτικών ενεργειών.
Οι σύμβουλοι μας έχουν μακρά και βαθιά εμπειρία στην εγκατάσταση και χρήση του προϋπολογισμού σαν πρωταρχικό εργαλείο για να λειτουργήσει σωστά και κερδοφόρα μία επιχείρηση.

Κοστολόγηση

 • Καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος  συστήματος κοστολόγησης.
 • Εντοπισμός απαιτήσεων για το Σύστημα Κοστολόγησης που θα ενισχύει τις Επιχειρηματικές Αποφάσεις (π.χ. Activity based Costing).
 • Προσδιορισμός  της Κερδοφορίας  προ φορων ανά κατηγορία Πελατών ( Profit by Product/Customer).
 • Ανάλυση Ισολογισμών  ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
 • Αξιοποίηση / ανάλυση ισολογισμών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων (λογισμικών - Software ) για την κοστολόγηση.
 • Επιθεώρηση λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις - διορθώσεις.

Με τη Διαχείριση των προβλημάτων κοστολόγησης οδηγείται η Επιχείρηση σε ορθολογικότερες αποφάσεις σε ότι αφορά τις υπάρχουσες λειτουργίες και τις απαιτούμενες αλλαγές σε θέματα πολιτικής τιμολόγησης, νέων επενδύσεων κλπ.
Στις περισσότερες επιχειρήσεις η διαδικασία και το προϊόν της κοστολόγησης έχει πάρει έναν τυπικό χαρακτήρα που εκλαμβάνεται ως μία «φοροτεχνική» υποχρέωση. Στην πραγματικότητα η σωστή κοστολόγηση είναι ένα άκρως πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση της διοίκησης το οποίο αν χρησιμοποιηθεί καλά μπορεί να προσθέσει τεράστια υπεραξία στο έργο της.
Εμείς είμαστε σίγουροι 100% και πιστεύουμε στην εν δυνάμει υπεραξία της σωστής / σύγχρονης Κοστολόγησης και μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα τεχνικά εργαλεία ώστε η επιχείρηση να την αποκτήσει.
Επιχειρηματικό πλάνο
Ο κορμός ενός επιχειρηματικού σχεδίου περιέχει έρευνα αγοράς, marketing plan, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ανάπτυξη σχεδίου δράσης.

Επιχειρηματικό πλάνο

Ο κορμός ενός επιχειρηματικού σχεδίου περιέχει έρευνα αγοράς, marketing plan, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ανάπτυξη σχεδίου δράσης.

Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας

Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας & Πιστοληπτικής Ικανότητας με σκοπό να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά και η πιστοληπτική της Ικανότητας. Επίσης, σε περιπτώσεις αμφισβητήσιμης βιωσιμότητας, --- Πιστοληπτικής Ικανότητας εντοπίζονται οι προϋποθέσεις / στόχοι για τη βελτίωση των προοπτικών της επιχείρησης.
Η Μελέτη Σκοπιμότητας έχει σκοπό της την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται με ισχυρά επιχειρήματα, που αφορούν συμπεράσματα και προτάσεις που προέρχονται από στατιστικά στοιχεία, λεπτομερείς τεχνολογικές περιγραφές, καταλόγους μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτελέσματα μελετών αγοράς.
Με την Μελέτη Σκοπιμότητας αναλύονται και καλύπτονται θέματα, που αφορούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τις εισροές και εκροές τυχόν επενδύσεων σε σχέση με τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που προέρχονται από τις προβλέψεις της αγοράς, που αφορούν το σχέδιο-μελέτη.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Υποστήριξη της Επιχείρησης στις Διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να βρεθούν οι συμφερότεροι όροι δανειακής Χρηματοδότησης.
 • Σύγκριση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Σχεδίων.
 • Αξιοποίηση όλων των εργαλείων Χρηματοδότησης.

Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης

Συντονισμός και παρακολούθηση διαδικασιών προκειμένου η Oντότητα, ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών της, να επιτύχει το maximum των αποδόσεών της.

Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις

Επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας μέσα και από τους φορολογικούς και αναπτυξιακούς νόμους ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Chiotis Consulting

 • Οικονομικός & Διαγνωστικός έλεγχος
 • Σύνταξη & Έλεγχος προϋπολογισμού
 • Κοστολόγηση
 • Επιχειρηματικό πλάνο
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Απόδοσης
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις
 • Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Οργάνωση & εποπτεία λογιστηρίου
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα
 • Σύσταση εταιρειών
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας
 • Επίβλεψη φορολογικών ελέγχων
 • Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων για επαγγελματίες & επιχειρήσεις
Ρωτήστε μας
×
TUV cert

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα.